Warunki zgłoszenia WRO 2017

Zapraszamy do zgłaszania utworów do programu 17 Biennale Sztuki Mediów WRO 2017

Organizatorem Biennale WRO jest Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów we Wrocławiu.
Biennale WRO 2017, którego hasłem wiodącym jest DRAFT SYSTEMS, rozpocznie się wydarzeniami otwarcia 17 – 21 maja 2017.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi Warunkami Zgłoszenia prac oraz o wysłanie formularza zgłoszeniowego online i wypełnienie pozostałych warunków najpóźniej do 15 listopada 2016 roku.

 

Warunki Zgłoszenia
utworów do programu 17 Biennale Sztuki Mediów
WRO 2017 DRAFT SYSTEMS

1. Do programu Biennale WRO 2017 zgłosić można utwory powstałe po 1 stycznia 2015 wykorzystujące potencjał nowych mediów w sztuce.

2. Zgłaszającym może być twórca, dystrybutor, producent, a także inne uprawnione osoby.

3. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza online oraz udostępnienie utworu do pobrania w formie cyfrowej.

4. Prosimy o zgłoszenie utworu w sposób pozwalający na jego pełną ocenę:

a/ dla utworów wideo: w formie pliku cyfrowego;

b/ dla utworów o złożonej i wielomedialnej formie (instalacja, performans, software/net/hybrid media): opis dzieła wraz z wymaganiami technicznymi oraz wizualizacją ( jeśli dzieło było wcześniej zrealizowane lub wykonywane, także dokumentacją wideo i fotograficzną).

5. Preferujemy elektroniczne przesyłanie utworów. W uzasadnionych przypadkach dopuszczamy możliwość dostarczenia materiałów i nośników pocztą na adres:

Biennale WRO 2017
WRO ART CENTER
Widok 7
50-052 Wrocław
Poland

a/ przesyłki nadsyłane spoza UE powinny być opatrzone adnotacją: No commercial value.

b/ nadesłane materiały nie będą zwracane.

6. Termin zgłaszania utworów upływa 15 listopada 2016, godz. 23:59 (CET).

7. Nie pobiera się opłaty wpisowej za zgłaszanie prac.

8. Po wysłaniu wypełnionego formularza zgłaszający otrzyma od organizatora automatycznie wygenerowane potwierdzenie.

9. O przyjęciu zgłoszonego dzieła do programu Biennale WRO 2017 decyduje Dyrektor Artystyczny Biennale wraz z Zespołem Programowym. Lista utworów przyjętych do programu zostanie opublikowana na wro2017.wrocenter.pl.

10. Zgłaszający, których utwory zostaną przyjęte do programu Biennale WRO 2017, zostaną poinformowani indywidualnie.

11. Organizator zapewni autorowi utworu przyjętego do programu zakwaterowanie na czas wydarzeń otwarcia Biennale WRO 2017 w dniach 17-21 maja 2017.

12. Zgłoszenie utworu jest równoznaczne z bezpłatnym udzieleniem organizatorowi niewyłącznego prawa do prezentacji dzieła w ramach działań programowych Biennale WRO 2017. Zgłoszenie utworu jest równoznaczne z bezpłatnym udzieleniem organizatorowi prawa do wykorzystania utworu celach informacyjnych i promocyjnych Biennale WRO 2017 oraz zezwolenia na rejestrację jego wystawienia lub wykonania.

13. Zgłoszenie utworu jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi niewyłącznego prawa do archiwizowania w celach informacyjnych, dokumentacyjnych, edukacyjnych i badawczych dołączonych do zgłoszenia materiałów oraz dokumentacji dzieła powstałej w trakcie jego prezentacji podczas Biennale WRO 2017.

14. Podczas Biennale WRO 2017 przyznane zostaną następujące nagrody:

a/ Nagroda Biennale WRO

b/ Nagroda Krytyków i Wydawców Prasy Artystycznej

15. Zgłoszenie utworu oznacza akceptację powyższych Warunków Zgłoszenia.Odwiedź nas na
wrocenter.pl i wro2021.wrocenter.pl

Śledź nas na
facebooku, instagramie, vimeo i issuu