Warunki zgłoszenia WRO 2019

Zapraszamy do zgłaszania utworów do programu
18. Biennale Sztuki Mediów WRO 2019

Organizatorem Biennale WRO jest Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów we Wrocławiu.
Biennale WRO 2019, którego hasłem wiodącym jest CZYNNIK LUDZKI/HUMAN ASPECT, rozpocznie się wydarzeniami otwarcia w dniach 15-19 maja 2019.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi Warunkami Zgłoszenia prac oraz o wysłanie formularza zgłoszeniowego online i wypełnienie pozostałych warunków najpóźniej do 15 listopada 2018 roku.

 

Warunki Zgłoszenia
utworów do programu 18. Biennale Sztuki Mediów
WRO 2019 HUMAN ASPECT

1. Do programu Biennale WRO 2019 zgłosić można utwory powstałe po 1 stycznia 2017 wykorzystujące potencjał nowych mediów w sztuce.

2. Zgłaszającym może być twórca, dystrybutor, producent, a także inne uprawnione osoby.

3. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza online oraz udostępnienie utworu do pobrania w formie cyfrowej.

4. Prosimy o zgłoszenie utworu w sposób pozwalający na jego pełną ocenę:

a/ dla utworów wideo: w formie pliku cyfrowego;

b/ dla utworów o złożonej i wielomedialnej formie (instalacja, performans, software/net/hybrid media): opis dzieła wraz z wymaganiami technicznymi oraz wizualizacją ( jeśli dzieło było wcześniej zrealizowane lub wykonywane, także dokumentacją wideo i fotograficzną).

5. Preferujemy elektroniczne przesyłanie utworów. W uzasadnionych przypadkach dopuszczamy możliwość dostarczenia materiałów i nośników pocztą na adres:

Biennale WRO 2019
WRO ART CENTER
Widok 7
50-052 Wrocław
Poland

a/ przesyłki nadsyłane spoza UE powinny być opatrzone adnotacją: No commercial value.

b/ nadesłane materiały nie będą zwracane.

6. Termin zgłaszania utworów upływa 15 listopada 2018, godz. 23:59 (CET).

7. Nie pobiera się opłaty wpisowej za zgłaszanie prac.

8. Po wysłaniu wypełnionego formularza zgłaszający otrzyma od organizatora automatycznie wygenerowane potwierdzenie.

9. O przyjęciu zgłoszonego dzieła do programu Biennale WRO 2019 decyduje Dyrektor Artystyczny Biennale wraz z Zespołem Programowym. Lista utworów przyjętych do programu zostanie opublikowana na stronie wrocenter.pl.

10. Zgłaszający, których utwory zostaną przyjęte do programu Biennale WRO 2019, zostaną poinformowani indywidualnie.

11. Organizator zapewni autorowi utworu przyjętego do programu zakwaterowanie na czas wydarzeń otwarcia Biennale WRO 2019 w dniach 15-19 maja 2019.

12. Zgłoszenie utworu jest równoznaczne z bezpłatnym udzieleniem organizatorowi niewyłącznego prawa do prezentacji dzieła w ramach działań programowych Biennale WRO 2019. Zgłoszenie utworu jest równoznaczne z bezpłatnym udzieleniem organizatorowi prawa do wykorzystania utworu celach informacyjnych i promocyjnych Biennale WRO 2019 oraz zezwolenia na rejestrację jego wystawienia lub wykonania.

13. Zgłoszenie utworu jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi niewyłącznego prawa do archiwizowania w celach informacyjnych, dokumentacyjnych, edukacyjnych i badawczych dołączonych do zgłoszenia materiałów oraz dokumentacji dzieła powstałej w trakcie jego prezentacji podczas Biennale WRO 2019.

14. Podczas Biennale WRO 2019 przyznane zostaną następujące nagrody:

a/ Nagroda Biennale WRO

b/ Nagroda Krytyków i Wydawców Prasy Artystycznej

15. Zgłoszenie utworu oznacza akceptację powyższych Warunków Zgłoszenia.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

1. Dane osobowe Zgłaszającego są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów we Wrocławiu, ul. Kuźnicza 29a, wro@wrocenter.pl;

3. Dane będą przetwarzane w związku z realizacją postanowień Regulaminu. Dane będą przechowywane w rejestrze Fundacji przez okres wynikający z regulacji prawnych i podatkowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej;

4. Zgłaszający zgadza się na przetwarzanie danych przez Fundację w celach informacyjnych i marketingowych dotyczących działalności programowej Fundacji.

5. Dane będą bezpiecznie przechowywane w systemie informatycznym Fundacji i przetwarzane w wymienionych celach bezterminowo, jednak z możliwością cofnięcia udzielonej zgody przez Zgłaszającego w dowolnym momencie;

6. Dane nie będą powierzane do przetwarzania podmiotom trzecim;

7. Wykonawca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.Odwiedź nas na
wrocenter.plwro2021.wrocenter.pl

Śledź nas na
facebooku, instagramie, vimeoissuu