Warunki zgłoszenia WRO 2021

Warunki Zgłoszenia utworów do programu 19. Biennale Sztuki Mediów WRO 2021 REVERSO

 1. Do programu Biennale WRO 2021 zgłosić można utwory powstałe po 1 stycznia 2019 roku wykorzystujące potencjał nowych mediów w sztuce.
 2. Zgłaszającym może być twórca, dystrybutor, producent, a także inne uprawnione osoby.
 3. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza online oraz udostępnienie utworu do pobrania w formie cyfrowej.
 4. Prosimy o zgłoszenie utworu w sposób pozwalający na jego pełną ocenę:
  • a) dla utworów wideo: w formie pliku cyfrowego;
  • b) dla utworów o złożonej i wielomedialnej formie (instalacja, performans, software/net/hybrid media): opis dzieła wraz z wymaganiami technicznymi oraz wizualizacją ( jeśli dzieło było wcześniej zrealizowane lub wykonywane, także dokumentacją wideo i fotograficzną).
 5. Termin zgłaszania utworów upływa 21 października 2020, godz 23:59 (CET).
 6. Nie pobiera się opłaty wpisowej za zgłaszanie prac.
 7. Po wysłaniu wypełnionego formularza zgłaszający otrzyma od organizatora automatycznie wygenerowane potwierdzenie.
 8. O przyjęciu zgłoszonego dzieła do programu Biennale WRO 2021 decyduje Dyrektor Artystyczny Biennale wraz z Zespołem Programowym. Lista utworów przyjętych do programu zostanie opublikowana na wro2021.wrocenter.pl.
 9. Zgłaszający, których utwory zostaną przyjęte do programu Biennale WRO 2021, zostaną poinformowani indywidualnie.
 10. Zgłoszenie utworu jest równoznaczne z bezpłatnym udzieleniem organizatorowi niewyłącznego prawa do prezentacji dzieła w ramach działań programowych Biennale WRO 2021. Zgłoszenie utworu jest równoznaczne z bezpłatnym udzieleniem organizatorowi prawa do wykorzystania utworu celach informacyjnych i promocyjnych Biennale WRO 2021 oraz zezwolenia na rejestrację jego wystawienia lub wykonania. Zgłaszający zezwala także na cyfrowe udostępnienie zgłaszanego dzieła w trakcie wydarzeń Biennale WRO 2021 poprzez kanały informacyjne Biennale WRO 2021. Materiał zostanie odpowiednio zabezpieczony i udostępniony publiczności biorącej udział w wydarzeniach Biennale WRO 2021.
 11. Zgłoszenie utworu jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi niewyłącznego prawa do archiwizowania w celach informacyjnych, dokumentacyjnych, edukacyjnych i badawczych dołączonych do zgłoszenia materiałów oraz dokumentacji dzieła powstałej w trakcie jego prezentacji podczas Biennale WRO 2021.
 12. Podczas Biennale WRO 2021 przyznane zostaną następujące nagrody:
  • a) Nagroda Biennale WRO;
  • b) Nagroda Krytyków i Wydawców Prasy Artystycznej.
 13. Zgłoszenie utworu oznacza akceptację powyższych Warunków Zgłoszenia.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

 1. Dane osobowe Zgłaszającego są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów we Wrocławiu, ul. Kuźnicza 29a, wro@wrocenter.pl;
 3. Dane będą przetwarzane w związku z realizacją postanowień Regulaminu. Dane będą przechowywane w rejestrze Fundacji przez okres wynikający z regulacji prawnych i podatkowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej;
 4. Zgłaszający zgadza się na przetwarzanie danych przez Fundację w celach informacyjnych i marketingowych dotyczących działalności programowej Fundacji;
 5. Dane będą bezpiecznie przechowywane w systemie informatycznym Fundacji i przetwarzane w wymienionych celach bezterminowo, jednak z możliwością cofnięcia udzielonej zgody przez Zgłaszającego w dowolnym momencie;
 6. Dane nie będą powierzane do przetwarzania podmiotom trzecim;
 7. Wykonawca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.


Odwiedź nas na
wrocenter.plwro2021.wrocenter.pl

Śledź nas na
facebooku, instagramie, vimeoissuu